Convocatòria d’ajudes per l’assistència al curs d’estiu: «Permeables. Educació, art i entorn»

Museu Vie, 26/05/2017 - 14:36

Les ajudes que es convoquen estan destinades a finançar les despeses ocasionades amb motiu de la
participació al curs d'estiu organitzat per la Universitat Jaume I i el Museu d'Art Contemporani
Vicente Aguilera Cerni de Vilafamés, «Permeables. Educació, art i entorn», que tindrà lloc els dies
6, 7 i 8 de juliol de 2017 al Campus universitari, MACVAC (Vilafamés) i MIAU (Fanzara).

Poden sol·licitar aquestes ajudes l'estudiantat matriculat a la Universitat Jaume I amb domicili a
Vilafamés. També la població general de Vilafamés que pretenga una millora personal en el camp de la seua
formació vinculada al món de l'art.

Els imports de les ajudes ascendeixen a un total de 660,00 €, sent l'import individual màxim d'elles
de 60,00 € per a l'estudiantat i de 90,00 € en general.

Les sol·licituds es formalitzaran al Museu d'Art Contemporani Vicente Aguilera Cerni de
Vilafamés. A la sol·licitud s'haurà d'ajuntar la següent documentació acreditativa:
a) Matrícula al curs d'estiu i justificant del seu pagament
b) En el seu cas, acreditar ser estudiant de la Universitat Jaume I
c) Expedient acadèmic amb la nota mitjana
d) Volant d'empadronament o, si és procedent, volant històric de convivència

Les sol·licituds es podran presentar fins al dia 5 de juliol de 2017 a la Secretaria del Museu d'Art
Contemporani Vicente Aguilera Cerni de Vilafamés (C/ Diputació, núm. 20 - Vilafamés).

Les ajudes estan patrocinades per l'Ajuntament de Vilafamés.